Apollo (white collar)

Apollo (white collar) has found his forever home!